Zur Primärnavigation springen Zum Inhalt springen Zur Fußzeile springen

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Lieferbedingungen und Vorschriften an Bord (Stand November 2018)

Der niederländische Text ist maßgeblich für unsere Transportbedingungen. Eine Kopie kann über info@alkmaarcruises.nl angefordert werden.

Leveringsvoorwaarden en regels/voorschriften aan boord (versie november 2018)

Een en ander wordt uitgevoerd volgens hierna opgenomen regels en reglementen van HandsOn Services BV, handelend onder Alkmaar Cruises, volgens vastgestelde voorwaarden en bij verleende vergunning (Communautair Certificaat) van de Scheepvaartinspectie IVW en nadrukkelijk eveneens onder voorbehoud van meteorologische en weersomstandigheden en aanwijzingen van bevoegde (haven-) instanties. Bij windkracht 7 of hoger wordt niet gevaren, bij windkracht 6 op eigen risico voor persoonlijke schade voor passagiers en bij windkracht 5 in overleg. Over de minder dan afgesproken gevaren uren vindt geen restitutie plaats behalve restitutie van de brandstoftoeslag. Hiervoor kunt u via uw eigen verzekeraar of www.klap.com/evenementen een eigen annuleringsverzekering afsluiten.

Aan boord gelden veiligheidsregels. Alle passagiers blijven te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de eigen veiligheid. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade aan personen en/of goederen opgedaan voor, tijdens of na de rondvaart. Alle aanwijzingen van bevoegd personeel, w.o. kapitein, bedrijfsleider, bedienend en nautisch personeel, dienen stipt opgevolgd te worden. Kinderen tot 12 jaar en jongeren zonder zwemdiploma worden verplicht tot het dragen van reddingsvesten (kinderzwemvesten zijn aan boord aanwezig).

Het is niet toegestaan het voordek en de stuurhut te betreden. Toegang tot de machinekamer is streng verboden. Iedereen wordt geacht binnen de reling te verblijven. Het beklimmen van de reling of zitten op de reling is niet toegestaan.

Extra eigen aandacht bij het betreden en het verlaten van het schip is noodzakelijk. Op locatie anders dan de eigen ligplaats is geen loopplank aanwezig. Indien wij op verzoek van de boeker afmeren of aanleggen op een locatie anders dan onze eigen ligplaats kunnen wij geen optimale opstap garanderen en aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid. Bij evt. schades of incidenten bent u dan als hoofdboeker direct verantwoordelijk en aansprakelijk. Bij regenval of nat weer kan het dek glad worden. De opstapplaats, locatie van afvaart en uiteindelijke ligplaats m.b.t. aan- en afmeren zijn onder voorbehoud van aanwijzingen havendienst/havenmeester en de situatie ter plekke.

De te varen route, de duur van de vaartocht en de vertrek- en aankomsttijden zijn altijd onder voorbehoud i.v.m. evt. wachttijden bij bruggen, sluizen en/of ander oponthoud. Door werkzaamheden en/of storingen aan bruggen, sluizen, kunstwerken, obstakels onderweg of aanwijzingen en vorderingen/aanzeggingen kunnen nu eenmaal altijd onverwachte vertragingen of belemmeringen ontstaan. Alkmaar Cruises hanteert een stringent beleid m.b.t. ontzegging bij overschrijden van de regels, voorschriften en voorwaarden zoals deze hier staan vermeld.

De kapitein (of diens plaatsvervanger of door hem aangewezen persoon) behoudt zich het recht voor af te wijken van de afgesproken route en/of wijzigingen aan te brengen in het programma omwille van veiligheids- en/of andere redenen. De kapitein is in zijn hoedanigheid van gezagvoerder bevoegd tot het nemen van alle beslissingen (zonder opgaaf van redenen) die hij passend acht in het belang van de veiligheid van alle opvarenden. Bij evt. incidenten of calamiteiten wordt standaard een ambulance opgeroepen en evt. worden andere instellingen en/of hulpdiensten verwittigd.

De kapitein kan passagiers bij wangedrag de toegang tot het schip ontzeggen en/of van boord (laten) verwijderen, bij ontzegging wordt dit de boeker schriftelijk bevestigd dan wel medegedeeld waarna de ontzegging ter informatie wordt aangeboden aan politie en gemeente. Op deze ontzegging zijn geen beroepsmogelijkheden van toepassing. Bij evt. ongeregeldheden, incidenten, overtredingen of opstootjes bent u als boeker aansprakelijk en behouden wij ons het recht voor een direct opeisbare boete, variërend in hoogte van ten minste 10 % tot max. 50 % van de door u betaalde hoofdsom, na afloop in rekening te brengen, zonder afstand te doen van evt. vervolg-aansprakelijkheden en/of -claims.

Alle evt. schades en/of evt. claims veroorzaakt door u als boeker of door uw gasten worden zondermeer op u verhaald. Bij een evt. conflict wordt u als boeker op eerste aanzegging verzocht te bemiddelen en/of uw gasten tot de orde te roepen. De directie behoudt zich het recht voor om het schip aan de kant te leggen en evt. overtreders van boord te zetten, zonder waarschuwing vooraf. Wetboek van strafrecht en APV is van toepassing, (soft)drugs, wapens en/of andere illegale zaken zijn ten strengste verboden.

Niet al onze schepen zijn rolstoelvriendelijk. Er zijn twee trappen aan boord. U wordt geadviseerd om vooraf het schip zelf te bezoeken, dit kan na telefonische afspraak. Wij behouden ons het recht voor de boeking uit te voeren met een ander schip, onder te brengen bij een andere maatschappij, uit te laten voeren door een andere eigenaar, deels te wijzigen of geheel te annuleren. Dit alles in overleg met de boeker. Alle bedragen zijn inclusief btw, haven-, sluis- en liggelden e.d. tenzij anders aangegeven. Er kunnen extra toeslagen worden berekend voor extra zaken welke niet in het contract zijn afgesproken (aantallen personen, uitbreiding menu’s etc), deze extra kosten moeten vooraf aan de boeker duidelijk worden aangegeven.

Het is niet toegestaan zelf drank en/of voedsel mee te nemen. Speciale verzoeken m.b.t. meenemen van zaken of spullen aan boord dienen vooraf aangekondigd te worden. Externe catering en eigen dj’s met drive in show zijn onder voorbehoud mogelijk na overleg met de bedrijfsleiding en afspraken over gebruik van het schip en de beschikbare ruimte waarbij vooraf bezoek en planning indeling verplicht is. Het is niet toegestaan honden, katten en/of andere (huis)dieren aan boord mee te nemen.

Alkmaar Cruises werkt met vaste arrangementen (i.v.m. capaciteit en opslagmogelijkheden) waarvan u qua inhoud en samenstelling geacht wordt op de hoogte te zijn. Zo werken wij met Hollandse bar, beperkt aanbod frisdranken, zijn er geen ijsblokjes, citroenschijfjes en rietjes aanwezig e.d. en moet u speciale verzoeken vooraf aangeven. Glutenvrij is helaas niet mogelijk, vegetarisch slechts zeer beperkt. Als binnenvaart-onderneming (geen horeca) kunnen en hoeven wij niet te voldoen aan enige allergenen- en/of andere voedings-(waarde) informatievoorziening. Nadrukkelijk adviseren wij u uw gasten hier vooraf van op de hoogte te stellen.

Er is geen gids aanwezig die u tekst en uitleg kan geven over route of evt. bezienswaardigheden. Bij vaartochten na 22.00 uur dienen we ons te houden aan de normale wettelijke verplichtingen m.b.t. nachtrust en evt. geluidsoverlast.

Alle betalingen dienen voor afvaart in ons bezit te zijn. Indien dit niet het geval is behouden wij ons het recht voor om de boeking niet uit te voeren en niet af te varen. De betalingsverplichting blijft dan echter wel bestaan. Bij tekenen van deze voorwaarden gaat u akkoord met de inhoud hiervan. Bij reservering voor individuele tochten is uw boeking pas definitief als het verschuldigde bedrag/bedragen binnen 7 dagen is/zijn bijgeschreven op onze bankrekening. Uw groepsreservering is pas definitief als u binnen 2 weken na uitbrengen van de offerte of bevestiging het aanbetalingsbedrag betaalt en 1 getekend exemplaar van deze offerte of bevestiging retourneert. Het restant-bedrag dient daarna minimaal 4 tot 2 weken voor afvaart op onze bankrekening te staan.

Tot 4 à 2 weken voor afvaart kunt u nog wijzigingen aanbrengen in uw boeking, u kunt echter niet annuleren of ontbinden. Bij een eventuele annulering vindt geen restitutie van (aan)betaalde gelden plaats. Hiervoor kunt u via uw eigen verzekeraar of www.klap.com/evenementen een eigen annuleringsverzekering afsluiten.

Bij ondertekening van deze voorwaarden gaat ook de betalingsverplichting in voor het gehele totaalbedrag. Bij de berekening van de totaalprijs gaan wij uit van het door u opgegeven aantal personen. Bij een mindere opkomst van het aantal personen vindt geen restitutie plaats. Bij overschrijden van het opgegeven (en berekende) aantal personen of een verlenging van de tijd van het arrangement op uw verzoek worden extra kosten achteraf in rekening gebracht.

Kortingen gelden alleen onder bepaalde voorwaarden. De korting blijft te allen tijde alsnog opeisbaar en inbaar als niet aan deze voorwaarden is voldaan. Bij het niet naleven van deze regels en voorwaarden en overschrijden van de tijden en/of aantal passagiers wordt de korting achteraf alsnog in rekening gebracht.
Het is niet toegestaan om arrangementen door te verkopen, al dan niet voor een andere (lagere, gelijke, of hogere) prijs.

Als gastheer/gastvrouw, boeker of organisatie mag u op de dag van het feest max. een half uur van tevoren aanwezig zijn. U kunt dan zelf ook evt. versiering ophangen. Uw gasten mogen max. een kwartier voor aanvang feest aanwezig zijn. Bij overschrijden van deze tijden behouden wij ons het recht voor gasten te weigeren of extra kosten in rekening te brengen.

Bij eventuele klachten en/of op- en aanmerkingen tijdens de vaart dient u de bedrijfsleider (of diens plaatsvervanger) hiervan onverwijld op de hoogte te stellen op het moment zelf. Klachten achteraf zonder vooraf aangekondigde melding hiervan worden niet in behandeling genomen.

De bedrijfsleider voert bij het aan boord gaan en tijdens de vaart een telling van het aantal passagiers uit die maatgevend is voor een eventuele nacalculatie. Deze telling is bindend en zal u (op verzoek) bij het van boord gaan worden medegedeeld. Deze registratie omvat ook het exacte tijdstip van het aan en van boord gaan van de eerste en de laatste gasten i.v.m. eventuele nacalculatie.

Schade aan boord aan schip of materialen veroorzaakt door u of uw gasten, wordt achteraf bij u in rekening gebracht. Bij trouwcruises en huwelijken aan boord dient u zelf de aanvraag bij de desbetreffende gemeente te regelen en te betalen inclusief het verzorgen van de ambtenaar van de burgerlijke stand. Tevens dient u zelf zorg te dragen voor het voldoen aan eventuele gemeentelijke voorschriften en/of aanvullende eisen.

Voor situaties waarin deze voorwaarden niet voorzien verwijzen wij naar de algemene personenvervoercondities van de CBRB/VNPR.

Voor zover Alkmaar Cruises aansprakelijk is voor enige schade, is deze aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag dat door haar verzekering wordt gedekt. Voor zover Alkmaar Cruises aansprakelijk is voor enige schade die niet door haar verzekering wordt gedekt, is deze aansprakelijk beperkt tot maximaal de hoogte van het factuurbedrag. Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze boekingen en arrangementen, zowel op onze eigen schepen als op door ons ingehuurde schepen.

Alle eerdere voorwaarden zijn met deze aangepaste versie komen te vervallen.

Wij gaan ervan uit dat u de voorschriften en onze richtlijnen duidelijk kenbaar maakt aan uw gasten / deelnemers aan de tocht.

Welkom aan boord!