Ga naar de primaire navigatie Ga naar inhoud Ga naar voettekst

AVG – Privacy Verklaring

Privacy Verklaring

ALKMAAR CRUISES hecht aan een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens. Persoonlijke gegevens worden dan ook zorgvuldig bewerkt en beveiligd. Hierbij houden we ons aan de wet en regelgeving op het gebied van de bescherming persoonsgegevens, zoals de AVG met ingang van 25 mei 2018 verplicht stelt.

RECHTSGRONDEN VAN DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS
Volgens de wet mag ALKMAAR CRUISES alleen persoonsgegevens verwerken als daarvoor één van de wettelijk grondslagen geldt. De volgende rechtsgronden worden daarvoor gehanteerd voor zover van toepassing:

  • om de wet na te leven (waaronder boekhoudkundige verwerking, fiscale verplichtingen en verplichtingen in het kader van gerechtelijke bevelen of andere dwingende wet- en regelgeving);
  • in verband met gerechtvaardigde  belangen van ALKMAAR CRUISES ter realisering van haar doelstellingen, waarbij ALKMAAR CRUISES er op let dat de impact op uw privacy zo beperkt mogelijk is; zo worden er onder andere persoonsgegevens verwerkt in verband met:
  • het beheer van boekingen en de financiële administratie incl. digitale en postale facturatie;
  • het verzorgen van communicatie voor de activiteiten via e-mail of postbezorging;
  • overige verwerking van gegevens waarvoor toestemming is verleend;
  • het beheer van onze website.

Verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens
ALKMAAR CRUISES is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit houdt in dat ALKMAAR CRUISES de doeleinden en de middelen voor de verwerking zelf bepaalt en dat zij verantwoordelijk is voor de naleving van de wettelijke vereisten.

Doelen van de verwerking van persoonsgegevens
Als u onze website bezoekt, informatie vraagt of zich bij ons aanmeldt, telefonisch of via e-mail contact met ons opneemt, registreren wij in principe persoonsgegevens van u.
ALKMAAR CRUISES verwerkt uw persoonsgegevens voor diverse en doet dit alleen met de daarvoor noodzakelijke gegevens. De volgende doelen zijn van toepassing bij de verwerking van de persoonsgegevens door ALKMAAR CRUISES:

  • Om contact met u op te nemen
  • Om u informatie te sturen
  • Voor het uitvoeren van de administratie
  • Om te communiceren over nieuwe en bestaande activiteiten

De gegevens die worden bijgehouden betreffen:
NAW gegevens, bankgegevens, telefoonnummer, e-mailadres.
Indien van toepassing: bij mails kunt aangeven geen prijs meer te stellen op ontvangst via info@AlkmaarCruises.nl

Website en cookies
Op de website worden bezoekersgegevens (aantal hits) bijgehouden om de werking van de website te optimaliseren. ALKMAAR CRUISES gebruikt geen cookies.
Op de website treft u een aantal links naar websites aan. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd, kunnen wij geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot het gebruik van uw gegevens door die organisaties.

Beveiliging van persoonsgegevens
De ALKMAAR CRUISES heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik. Dat is vastgelegd in de Beleidsvisie Privacywetgeving van ALKMAAR CRUISES.

Uitwisseling van persoonsgegevens
Persoonsgegevens en andere gegevens worden binnen de ALKMAAR CRUISES  op zorgvuldige wijze gehanteerd.
ALKMAAR CRUISES zal uw persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden tenzij met voorafgaande toestemming.

Correctheid van de opgegeven persoonsgegevens
Door het meedelen van uw persoonsgegevens garandeert u dat deze juist en volledig zijn.
ALKMAAR CRUISES kan u bij het meedelen van valse identiteiten, onvolledige of onjuiste gegevens tijdelijk of definitief iedere toegang tot de website of delen daarvan ontzeggen.

Bewaren van persoonsgegevens
ALKMAAR CRUISES bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt, en in elk geval zo lang als specifieke regelgeving vereist.

UW PRIVACY RECHTEN
U heeft recht om inzage in uw persoonsgegevens, het recht om correctie, beperking of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen en daarnaast kunt u vragen om overdracht van uw gegevens. U kunt hierbij gebruik maken van de voorbeeldbrieven van de Autoriteit Persoonsgegevens (zie ook link).

Beeldmateriaal (video, foto) van bijvoorbeeld vaartochten en andere onder haar verantwoordelijkheid uitgevoerde activiteiten: Naar de aard van onze activiteiten zullen personen op beeldmateriaal eenvoudig herleidbaar zijn tot die persoon. We beschouwen dit als journalistiek beeldmateriaal. (Zie https://www.nvj.nl/privacy/avg/avg-en-fotografie)

U kunt de verwerking van de gegevens berustend op uw instemming te allen tijde intrekken.
Verzoeken, vragen of gegevenswijzigingen kunt u richten aan info@alkmaarcruises.nl of aan ALKMAAR CRUISES, Voormeer 26F, 1813 SB Alkmaar. U ontvangt zo spoedig mogelijk een antwoord.

U bent tevens gerechtigd een klacht in te dienen over het gebruik van uw gegevens bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

ALKMAAR CRUISES behoudt zich het recht om wijzigingen aan te brengen in het Privacy Statement.
Check regelmatig de updates op de website.

ALKMAAR CRUISES,
Alkmaar, 17 mei 2018