Ga naar de primaire navigatie Ga naar inhoud Ga naar voettekst

Algemene Voorwaarden

Algemene- & leveringsvoorwaarden en regels/voorschriften Alkmaar Cruises (versie juli 2023)

 

Een en ander wordt uitgevoerd volgens hierna opgenomen regels en reglementen van Rederij Roschar B.V., handelend onder de namen Alkmaar Cruises, Woltheus Cruises, Korstanje Cruises, Alkmaar Packet & Disco DAISY, volgens vastgestelde voorwaarden en bij verleende vergunning (Communautair Certificaat) van de Scheepvaartinspectie IVW en nadrukkelijk eveneens onder voorbehoud van meteorologische en weersomstandigheden en aanwijzingen van bevoegde (haven-) instanties. Bij zwaar onweer en/of windkracht 7 of hoger wordt niet gevaren, bij windkracht 6 op eigen risico voor persoonlijke schade voor passagiers en bij windkracht 5 in overleg.

Aan boord gelden veiligheidsregels. Alle passagiers blijven te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de eigen veiligheid. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade aan personen en/of goederen opgedaan voor, tijdens of na de rondvaart. Alle aanwijzingen van bevoegd personeel, w.o. kapitein, bedrijfsleider, bedienend en nautisch personeel, dienen stipt opgevolgd te worden. Kinderen tot 12 jaar en jongeren zonder zwemdiploma worden verplicht tot het dragen van reddingsvesten (kinderzwemvesten zijn aan boord aanwezig). De verantwoordelijkheid voor de veiligheid van kinderen blijft te allen tijde voor de ouders/begeleiders. Het is niet toegestaan het voordek en de stuurhut te betreden, tenzij de kapitein daar nadrukkelijk toestemming voor geeft. Toegang tot de machinekamer is te allen tijde streng verboden. Iedereen wordt geacht binnen de reling te verblijven. Het beklimmen van de reling of zitten op de reling is niet toegestaan.

Extra eigen aandacht bij het betreden en het verlaten van het schip is noodzakelijk. Op locatie anders dan de eigen ligplaats is geen loopplank aanwezig. Indien wij op verzoek van de boeker afmeren of aanleggen op een locatie anders dan onze eigen ligplaats kunnen wij geen optimale opstap garanderen en aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid. Bij eventuele schades of incidenten bent u dan als hoofdboeker direct verantwoordelijk en aansprakelijk. Bij regenval of nat weer kan het dek glad worden. De opstapplaats, locatie van afvaart en uiteindelijke ligplaats m.b.t. aan- en afmeren zijn onder voorbehoud van aanwijzingen havendienst/havenmeester en de situatie ter plekke.

Als gastheer/gastvrouw, boeker of organisatie kan u op de dag van de vaartocht maximaal 15 minuten van tevoren aan boord stappen, tenzij u met de kapitein anders heeft afgesproken. U kunt dan zelf ook eventuele versiering ophangen. Uw gasten mogen maximaal 15 minuten voor aanvang van de rondvaart aan boord stappen. Bij overschrijden van deze tijden behouden wij ons het recht voor gasten te weigeren of extra kosten in rekening te brengen.

U boekt bij ons altijd voor een bepaalde tijd. Dit zijn tevens de af- en aanvaarttijden. Als uw gasten te laat komen kan in overleg met de kapitein maximaal 10 minuten worden gewacht. Bij (culturele) dagtochten is wachten niet mogelijk en vertrekt het schip op de afgesproken tijd. In overleg kunnen ze ergens anders mogelijk nog aan boord stappen.

De te varen route, de duur van de vaartocht en de vertrek- en aankomsttijden zijn altijd onder voorbehoud i.v.m. eventuele wachttijden bij bruggen, sluizen en/of ander oponthoud. Door werkzaamheden en/of storingen aan bruggen, sluizen, kunstwerken, obstakels onderweg of aanwijzingen en vorderingen/aanzeggingen kunnen nu eenmaal altijd onverwachte vertragingen of belemmeringen, maar ook versnellingen ontstaan. De kapitein zal echter te allen tijde proberen de besloten aan- en afvaartijden na te leven. Alkmaar Cruises hanteert een stringent beleid m.b.t. ontzegging bij overschrijden van de regels, voorschriften en voorwaarden zoals deze hier staan vermeld. De kapitein (of nautisch personeel) voert bij het aan boord gaan en tijdens de vaart een telling van het aantal passagiers uit die maatgevend is voor een eventuele nacalculatie. Deze telling is bindend en zal u (op verzoek) bij het van boord gaan worden medegedeeld. Deze registratie omvat ook het exacte tijdstip van het aan en van boord gaan van de eerste en de laatste gasten i.v.m. eventuele nacalculatie. Over de minder dan afgesproken gevaren uren vindt geen restitutie plaats.

De kapitein (of diens plaatsvervanger of door hem aangewezen persoon) behoudt zich het recht voor af te wijken van de afgesproken route en/of wijzigingen aan te brengen in het programma omwille van veiligheids- en/of andere redenen. De kapitein is in zijn hoedanigheid van gezagvoerder bevoegd tot het nemen van alle beslissingen (zonder opgaaf van redenen) die hij passend acht in het belang van de veiligheid van alle opvarenden. Bij incidenten of calamiteiten worden standaard instellingen en/of hulpdiensten verwittigd.

De kapitein kan passagiers bij wangedrag de toegang tot het schip ontzeggen en/of van boord (laten) verwijderen, bij ontzegging wordt dit de boeker schriftelijk bevestigd dan wel medegedeeld waarna de ontzegging ter informatie wordt aangeboden aan de politie en/of gemeente. Op deze ontzegging zijn geen beroepsmogelijkheden van toepassing. Bij ongeregeldheden, incidenten, overtredingen of opstootjes bent u als boeker aansprakelijk en behouden wij ons het recht voor een direct opeisbare boete, variërend in hoogte van ten minste 10% tot max. 50% van de door u betaalde hoofdsom, na afloop in rekening te brengen, zonder afstand te doen van vervolgaansprakelijkheden en/of -claims.

Het gebruik van confetti of soortgelijke materialen is verboden; bij verontreiniging zal er €100,- schoonmaakkosten in rekening worden gebracht. Alle schades en/of claims veroorzaakt door u als boeker of door uw gasten worden zondermeer op u verhaald. Bij een eventueel conflict wordt u als boeker op eerste aanzegging verzocht te bemiddelen en/of uw gasten tot de orde te roepen. De directie behoudt zich het recht voor om het schip aan de kant te leggen en overtreders van boord te zetten, zonder waarschuwing vooraf. Wetboek van strafrecht en APV is van toepassing, (soft)drugs, wapens en/of andere illegale zaken zijn ten strengste verboden.

Ons schip is beperkt rolstoelvriendelijk vanaf het adres Voormeer 26F, 1813SB te Alkmaar; u kunt per rolstoel op het achterdek terecht. Er zijn in totaal drie trappen aan boord die toegang geven tot de salon, zonnedek, achterdek en de boeg. Wij nodigen u uit om vooraf het schip zelf te bezoeken, dit kan na telefonische of digitaal besloten afspraak.

Wij behouden ons het recht voor om de boeking uit te voeren met een ander schip, onder te brengen bij een andere maatschappij, uit te laten voeren door een andere eigenaar, deels te wijzigen of geheel te annuleren. Dit alles in overleg met de boeker. Alle bedragen zijn inclusief BTW, haven-, sluis- en liggelden e.d. tenzij anders aangegeven. Er kunnen extra toeslagen worden berekend voor extra zaken welke niet in het contract zijn afgesproken (aantallen personen, uitbreiding menu’s etc.), deze extra kosten moeten vooraf aan de boeker duidelijk worden aangegeven.

Het is niet toegestaan zelf drank en/of voedsel mee te nemen. Speciale verzoeken m.b.t. meenemen van zaken of spullen aan boord dienen vooraf aangekondigd te worden en te worden overlegd. Externe catering en eigen DJ’s met drive-in show zijn onder voorbehoud mogelijk na overleg met de bedrijfsleiding en afspraken over gebruik van het schip en de beschikbare ruimte waarbij vooraf bezoek en planning indeling verplicht is. Het meenemen van honden, katten en/of andere (huis)dieren aan boord is niet toegestaan. Alkmaar Cruises werkt met vaste arrangementen (i.v.m. capaciteit en opslagmogelijkheden) waarvan u qua inhoud en samenstelling geacht wordt op de hoogte te zijn. Zo werken wij met all-inclusive Hollandse bar (bier/wijn/fris) & beperkte internationale bar, beperkt aanbod frisdranken, zijn er geen ijsblokjes, citroenschijfjes e.d. aanwezig en moet u speciale verzoeken vooraf aangeven. Indien u een all-inclusive drankenarrangement heeft geboekt gaat de tijd lopen vanaf het aan boord stappen van de eerste gasten. Dranken die voor aanvang of na het verstrijken van de tijd worden genuttigd worden in overleg in rekening gebracht d.m.v. verlenging van het arrangement of per genuttigd drankje.

Indien u of iemand binnen uw gezelschap allergieën en/of dieetwensen heeft dient u dat uiterlijk 2 weken voor afvaart door te geven, anders kan daar geen rekening mee worden gehouden. Als binnenvaart-onderneming (geen horeca) kunnen en hoeven wij niet te voldoen aan enige allergenen en of andere voedings-(waarde) informatievoorziening. Nadrukkelijk adviseren wij u uw gasten hier vooraf van op de hoogte te stellen. Er is geen gids aanwezig die u tekst en uitleg kan geven over route of bezienswaardigheden, u kunt deze wel bijboeken. Bij vaartochten na 22.00 uur dient u zich te houden aan de normale wettelijke verplichtingen m.b.t. nachtrust en geluidsoverlast.

Alle betalingen dienen voor afvaart in ons bezit te zijn. Indien dit niet het geval is behouden wij ons het recht voor om de boeking niet uit te voeren en niet af te varen. De betalingsverplichting blijft dan echter wel bestaan. Door het (aan)betalen en/of tekenen van de offerte of factuur gaat u akkoord bent met de inhoud van deze algemene- en leveringsvoorwaarden, die worden meegezonden met de offerte en factuur.

Bij reservering voor individuele tochten is uw boeking pas definitief als het verschuldigde bedrag/bedragen binnen 2 weken is/zijn bijgeschreven op onze bankrekening. Uw groepsreservering is pas definitief als u binnen 2 weken na uitbrengen van de offerte of bevestiging het aanbetalingsbedrag á 20% van de totaal factuur betaalt en 1 getekend exemplaar van deze offerte of factuur retourneert. Het restantbedrag dient daarna uiterlijk 2 weken voor afvaart op onze bankrekening te staan.

Tot 2 weken voor afvaart kunt u nog wijzigingen aanbrengen in uw boeking, u kunt echter niet annuleren of ontbinden. Bij een eventuele annulering vindt geen restitutie van (aan)betaalde gelden plaats, tenzij Alkmaar Cruises zelf annuleert. Annulering door overmacht (bijv. pandemieën) is geen geldige rede voor restitutie. In zo’n geval wordt samen met u gekeken naar een nieuwe datum. U kunt via uw eigen verzekeraar of www.klap.com/evenementen een eigen annuleringsverzekering afsluiten. Aan de dekking door www.klap.com of andere partijen kunnen geen rechten worden ontleend bij Alkmaar Cruises. Bij ondertekening van de offerte of nadrukkelijke schriftelijke toezegging van de boeking gaat ook de betalingsverplichting in voor het gehele totaalbedrag. Bij de berekening van de totaalprijs gaan wij uit van het door u opgegeven aantal personen. Bij een mindere opkomst van het aantal personen vindt geen restitutie plaats. Bij overschrijden van het opgegeven (en berekende) aantal personen of een verlenging van de tijd van het arrangement op uw verzoek worden extra kosten achteraf in rekening gebracht.

Indien u een boeking maakt waarbij de factuurdatum 6 maanden of meer verschilt met de datum van de boeking, kan deze na het uitvoeren van de boeking worden gecorrigeerd met de inflatie over die periode. Aan de prijzen die worden getoond op de website kunnen geen rechten worden ontleend.

Wanneer een gast een boeking maakt kunnen zijn of haar contactgegevens gebruikt worden voor interne marketingdoeleinden. De AVG-wet is van toepassing.

Kortingen gelden alleen onder bepaalde voorwaarden. De korting blijft te allen tijde alsnog opeisbaar en inbaar als niet aan deze voorwaarden is voldaan. Bij het niet naleven van deze regels en voorwaarden en overschrijden van de tijden en/of aantal passagiers wordt de korting achteraf alsnog in rekening gebracht. Indien er korting is verstrekt op basis van een aantal gasten zal die korting naar rato worden verminderd zodra er uiteindelijk voor minder dan het afgesproken aantal gasten wordt gereserveerd.

Het is niet toegestaan om arrangementen door te verkopen, al dan niet voor een andere (lagere, gelijke, of hogere) prijs tenzij er onderling afspraken zijn gemaakt met Alkmaar Cruises.

Bij eventuele klachten en/of op- en aanmerkingen tijdens de vaart dient u de kapitein (of bedrijfsleider) hiervan onverwijld op de hoogte te stellen op het moment zelf. Klachten achteraf zonder vooraf aangekondigde melding hiervan worden niet in behandeling genomen.

Bij trouwcruises en huwelijken aan boord dient u zelf de aanvraag bij de desbetreffende gemeente te regelen en te betalen inclusief het verzorgen van de ambtenaar van de burgerlijke stand. Tevens dient u zelf zorg te dragen voor het voldoen aan eventuele gemeentelijke voorschriften en/of aanvullende eisen. Voor situaties waarin deze voorwaarden niet voorzien verwijzen wij naar de algemene personenvervoercondities van de CBRB/VNPR.

Voor zover Alkmaar Cruises aansprakelijk is voor enige schade, is deze aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag dat door haar verzekering wordt gedekt. Voor zover Alkmaar Cruises aansprakelijk is voor enige schade die niet door haar verzekering wordt gedekt, is deze aansprakelijk beperkt tot maximaal de hoogte van het factuurbedrag. Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze boekingen en arrangementen, zowel op onze eigen schepen als op door ons ingehuurde schepen. Alle eerdere voorwaarden komen hiermee te vervallen. Wij gaan ervan uit dat u de voorschriften en onze richtlijnen duidelijk kenbaar maakt aan uw gasten/deelnemers aan de tocht. Aan de inhoud van deze voorwaarden kunnen rechten worden ontleend.

 

Alkmaar Cruises – een onderneming van Rederij Roschar B.V.

Voormeer 26F – 1813 SB Alkmaar – tel. 06 – 30 41 53 18

ING Bank: NL97 INGB 0674 7588 89 – BTW NL863261917B01 – KvK 84566175

www.alkmaarcruises.nl – [email protected]