Ga naar de primaire navigatie Ga naar inhoud Ga naar voettekst

Disclaimer

U bevindt zich op de website van Alkmaar Cruises.

Deze website met alle onderdelen, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van Alkmaar Cruises. Het is niet toegestaan om deze site geheel of gedeeltelijk openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Alkmaar Cruises. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

De op deze website getoonde informatie wordt door Alkmaar Cruises met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Niettemin is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. Er kunnen geen rechten ontleend worden aan de op deze website aanwezige informatie.

De informatie op deze site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Alkmaar Cruises behoudt zich het recht voor om wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder verdere kennisgeving door te voeren.

Hoewel Alkmaar Cruises alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is zij niet aansprakelijk voor informatie of berichten die door gebruikers van de website via het internet worden verzonden. Bepaalde hyperlinks in deze site leiden naar websites buiten het domein van Alkmaar Cruises, die dus geen eigendom zijn van Alkmaar Cruises, maar die louter ter informatie van de bezoeker zijn opgenomen. Wanneer deze links geactiveerd worden, verlaat men de website van Alkmaar Cruises. Hoewel Alkmaar Cruises uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door Alkmaar Cruises worden onderhouden, wordt afgewezen.

Alkmaar Cruises sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met deze website.